2018 LİSELERE GEÇİŞDuyuru Tarihi: 15-02-2018

Liseye geçişte yeni sistem! İşte merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, bu yıl ilk defa liseye geçişte uygulanacak yeni sistemle ilgili düzenlemeler dikkate alınarak güncellendi. Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara yerleşemeyen öğrencileri aynı merkez ilçedeki diğer kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara, tercihlerine ve ortaokul başarı puanı üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirecek

Liseye geçişte yeni sistem! İşte merak edilenler...
 
 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme ile Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG)  Sistemi'nin kaldırılmasının ardından liselere yerleştirmeler ile nakil  esaslarının yeniden belirlenmesine yönelik hususlara yer verildi.

Yönetmeliğin dayanak maddesine, öğrencinin tamamlamış olduğu ortaokul  ile bu ortaokulun ilişkilendirildiği ortaöğretim kurumunun bulunduğu ortaöğretim  kayıt alanı tanımlamasına 25 Nisan 2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri  Kanunu'nun kaynaklık edeceği hükmü getirildi.

 

Yönetmelikte merkezi sınav, merkezi sınav puanı, merkezi sınav  puanıyla öğrenci alan okul, ortaokul başarı puanı, ortaöğretim kayıt alanı, proje  uygulayan eğitim kurumunun tanımı yapıldı.

Buna göre, ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler  bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda liselere yerleştirilecekler. Merkezi  sınav puanı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre  yerleştirme yapılacak. Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullar tercihe bağlı,  pansiyonlu okullara belirlenen pansiyon kontenjanı kadar, il içinde uzaktan  yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre öğrenci yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan  okullara puan üstünlüğüne göre öğrenci alınacak. Güzel sanatlar liseleri, spor  liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı  uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve ortaokul başarı  puanı kullanılarak puan üstünlüğüne göre öğrenci yerleştirilecek.

Yerleştirme ve nakil komisyonlarının görevleri belirlendi

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci  yerleştirme ve nakil komisyonları, yerleştirmelerde, ortaöğretim kayıt alanı  içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde öğrenci  yerleştirecek.

Komisyon, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi veya  Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara  yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt  alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara, tercihe ve ortaokulun 6, 7 ve 8.  sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile  hesaplanacak ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne bağlı olarak  yerleştirecekler.

Yurt dışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu  öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan  okullara kontenjanlar da dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirme ve  nakil işlemleri yürütülecek.

Bu komisyonlar, ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı  olan öğrencilerden rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim  Değerlendirme Kurulu Raporu ile tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitime  yönlendirilen öğrencilerin il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurulları ile iş  birliği yaparak yetenek, sağlık, engel durumları, özellikleri, ikamet adreslerine  uygun olarak her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek ve eşit sayıda olacak  şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan  ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayacak.

 

Komisyonlar, ayrıca önceki yıllarda 8'inci sınıfı bitiren, herhangi  bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan  öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara kayıtlarını, tercihlerine  ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yapacak.

Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, öğrencilerin nakil ve geçiş  işlemlerini kontenjan şartı aramaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere,  ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara,  merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencileri ise aynı türden  okullara dengeli bir şekilde yapacak.

Öğrenci sayısı 30 olacak

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar  liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında bir  şubeye alınacak öğrenci sayısı 30 olacak.

Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik  Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarında, çok programlı Anadolu  liselerinde, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim  merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 34 olacak. Ancak öğrenci  kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu ve zorunlu hallerde okulun fiziki  şartları da dikkate alınarak bu sayı 40?a kadar artırılabilecek.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki,  görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine alınacak  öğrencilerde yetenek sınav puanı ile birlikte OBP kullanılacak.

Yurt dışında 8'inci sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim  kurumlarında asgari bir eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören öğrencilerin kayıt  ve nakilleri, denklik belgelerine göre program uyumu dikkate alınarak ortaöğretim  kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde  yerleştirme ve nakil işlemleri, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından  yapılacak.

Teknik liselere sınavla öğrenci alınacak

Anadolu teknik programlarına, merkezi sınav puanıyla tercihleri  doğrultusunda doğrudan öğrenci yerleştirilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci  alan diğer ortaöğretim kurumlarından 9'uncu sınıfı doğrudan geçen öğrenciler,  geçiş yapmak istediği Anadolu teknik programının kontenjanı bulunan alanlarına  başvurabilecekler. Başvuru ve yerleştirme işlemleri, Bakanlıkça belirlenen  esaslar ve kayıt takvimi çerçevesinde e-Okul sistemi üzerinden merkezi sınav  puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanıyla tercih  doğrultusunda doğrudan öğrenci yerleştirilecek, Anadolu meslek programlarında  alan seçimi ise 9'uncu sınıfın sonunda yapılacak ve ilgili dala yerleştirme  işlemi 10'uncu sınıfın sonunda e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme puanı, öğrencilerin  ortaokul başarı puanlarının (OBP) yüzde 40'ı ile 9'uncu sınıf yıl sonu başarı  puanının yüzde 60?ı toplanarak belirlenecek ve yerleştirme işlemi tercih ve puan  üstünlüğü dikkate alınarak yapılacak.

Anne veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar,  istemeleri halinde, işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından  belgelendirmeleri şartıyla Anadolu meslek programlarında bu işyerindeki meslekle  ilgili alan veya dala doğrudan kayıt edilecek.

Okul türleri arasında 10'uncu sınıf sonuna kadar nakil yapılabilecek


Yönetmelikte fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan  eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarına nakil ve geçiş koşulları  belirlendi.

Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam hatip liseleri ile Anadolu  teknik programlarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde nakil  yapılabilecek. Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan  üstünlüğüne göre 10'uncu sınıf sonuna kadar nakil yapılabilecek.

Sınavsız öğrenci alan okullardan sınavla öğrenci alan okullara,  kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9'uncu sınıf sonuna kadar nakil  istenebilecek.

Kayıt alanındaki okullar arasındaki nakiller

Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişler ise  okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde yönetmelikte  belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılabilecek.

Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin  hükümlerin, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip  ortaokullarının 8'inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen  öğrencileri kapsayacağına ilişkin geçici maddeye de yer verildi.

Ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil  ve geçişlerinin de yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan  yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği belirtildi.